แนะนำระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)
CAPTCHA

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คู่ความในคดีสามารถสืบค้นและติดตามผลคดีผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือผ่านโปรแกรมระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม CIOS ได้ที่นี่ https://cios.coj.go.th/ ทั้งนี้ ผู้ใช้โปรแกรมดังกล่าวจะต้องลงทะเบียนที่ศาลยุติธรรมทั่วประเทศก่อน

แนะนำระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)
คู่มือการใช้งานระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) (สำหรับทนาย/คู่ความ)
แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ CIOS (ผู้ใช้งานครั้งแรก) - [Form1]
แบบฟอร์มลงทะเบียน/ยกเลิกความเกี่ยวข้องในคดี - [Form2]
แบบฟอร์มแก้ไขรหัสผ่าน - [Form3]