[กลับหน้า LOG IN] -> แบบฟอร์มลงทะเบียน CIOS

แบบฟอร์มลงทะเบียน

คำชี้แจง: แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)
ขั้นตอนการยืนยันการใช้งานระบบ:
1. ลงทะเบียน
2. พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร โดยกดปุ่ม ค้นหาและพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียน
3. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อค้นหาแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)
4. กดปุ่ม พิมพ์แบบฟอร์ม เพื่อพิมพ์ใบสมัคร
5. นำเอกสารใบสมัครที่พิมพ์ไปยื่นที่หน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก
ข้อมูลใบอนุญาตว่าความ
ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลสำนักงานทนายความ
(ใช้ในการติดต่อรับข้อมูลการยื่นฟ้อง)
(ใช้ในการติดต่อรับข้อมูลการยื่นฟ้อง)
(ใช้ในการติดต่อรับข้อมูลการยื่นฟ้อง)